Regulamin JestPaczka.pl

§1 Definicje

 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz pozwalający za pomocą podanych parametrów Przesyłki i wybranej oferty Partnera ustalić cenę Usługi Kurierskiej i dokonać Zamówienia.

 • JestPaczka.pl – serwis internetowy, którego właścicielem jest Polonia Online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Karpacka 24/B16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389853, NIP 5472155741, 241985928, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, www.jestpaczka.pl.

 • Konto – konto Użytkownika utworzone podczas procesu rejestracyjnego z unikalnym loginem oraz hasłem dostępu, za pomocą którego Użytkownik składa Zamówienie

 • Koszty dodatkowe – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną wskazaną w trakcie zamówienia a rzeczywista ceną Usługi, wynikająca z rozbieżności pomiędzy podanymi przez Użytkownika danym (w szczególności w przypadku podania nieprawidłowych parametrów Przesyłki, m.in. wagi, wymiaru, zawartości) lub konieczności wykonania przez Partnera usług dodatkowych (m.in. zwrot Przesyłki, której odbioru odmówiono, nieprawidłowe opakowanie lub brak palet, zabezpieczenie Przesyłki niezgodne z wymogami Partnera).

 • List spedycyjny – wygenerowany przez Użytkownika dokument, za pomocą formularza zamówienia, stanowiący dowód zawarcia umowy o świadczenie Usług i Usług Kurierskich.

 • Paczka – rzecz lub rzeczy opakowane w sposób zwyczajowo przyjęty, w zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki.

 • Partner
  – DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421 (DPD) - profesjonalny podmiot świadczący Usługi Kurierskie.

  – General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki, Numer NIP: PL-785-15-61-831, Kapitał zakładowy: 16.311.638,00 PLN

 • Płatność Pre-paid – płatność za pomocą indywidualnego Konta Pre-paid, doładowanego za pomocą przelewu bankowego, w chwili zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku JestPaczka.pl.

 • Przedstawiciel Partnera – pracownik lub osoba współpracująca z Partnerem, kurier.

 • Przesyłka – Paczka lub Paleta, jedna lub więcej, nadane w tym samym czasie, na podstawie jednego zlecenia, w celu przemieszczenia od jednego Nadawcy i doręczenia jednemu Odbiorcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Federalnej Niemiec lub odwrotnie (dla DPD jedna Przesyłka może stanowić maksymalnie 10 Paczek).

 • Rejestracja – proces utworzenia Konta w serwisie internetowym JestPaczka.pl za pomocą podstrony www.mypolacy.de/rejestracja z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook, danych do logowania w portalu MyPolacy.de lub uzupełnienia formularza rejestracyjnego, w wyniku złożonego Zamówienia.

 • Usługa – usługa świadczona przez JestPaczka.pl, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystanie z Usługi Kurierskiej.

 • Usługa dodatkowa – usługa oferowana i realizowana przez Partnera, związana z Usługą Kurierską, za którą Partner pobiera dodatkową opłatę, zgodnie ze swoim cennikiem, o której zostanie poinformowany.

 • Usługa Kurierska – usługa oferowana i realizowana przez Partnera, na podstawie jego regulaminu świadczenia usług, polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczeniu przesyłek kurierskich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Federalnej Niemiec lub odwrotnie.

 • Użytkownik – Klient, Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług JestPaczka.pl.

 • Waga gabarytowa – waga gabarytowa ustalana według zasad wskazanych w regulaminach świadczenia usług przez Partnerów; jeżeli jest wyższa niż waga rzeczywista – stanowi ona podstawę obliczenia ceny za Usługę.

 • Waga rzeczywista – waga Przesyłki podana w kilogramach, uwzględniająca również opakowanie, wskazana w Liście przewozowym, przy czym waga może być sprawdzona i ustalona przez Partnera.

 • Zamówienie – złożenie zamówienie na Usługę Kurierską poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie parametrów Przesyłki.

 • Zlecenie – zlecenie świadczenia Usługi przez JestPaczka.pl.

 • Zwroty – zwrot przesyłki do Użytkownika z przyczyn niezależnych od JestPaczka.pl lub Partnera.

§2 Korzystanie z serwisu JestPaczka.pl

 • JestPaczka.pl świadczy Usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystanie, za pomocą Konta, z Usługi Kurierskiej realizowanej przez Partnera.

 • Utworzenie Konta następuje przy pomocy poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.

 • Wraz ze złożeniem zamówienia, Użytkownik obowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz regulamin świadczenia usług przez Partnerów.

 • Zamówienia może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Wraz ze złożeniem zamówienia tworzy się Konto dla osoby fizycznej będącej konsumentem (Konto prywatne) lub dla przedsiębiorcy (Konto firmowe). Jeden Użytkownik może założyć jedno Konto prywatne i jedno Konto firmowe. Na prośbę Użytkownika, JestPaczka.pl może wyrazić zgodę na utworzenie więcej Kont firmowych.

 • Serwis internetowy JestPaczka.pl jest uprawniony do umożliwienia Użytkownikowi założenie Konta za pomocą innych serwisów internetowych, w tym portalu www.MyPolacy.de.

 • Użytkownik obowiązany jest dopełnić należytej staranności, aby dane wskazane podczas procesu rekrutacji, znajdujące się na Koncie, były aktualne w chwili składania zamówienia. Dane wskazane podczas procesu rejestracji Konta firmowego są edytowalne tylko z poziomu administratora (JestPaczka.pl) na prośbę Użytkownika.

 • Konto prywatne nie może zostać przekształcone w Konto firmowe i odwrotnie.

 • W przypadku Konta firmowego, JestPaczka.pl zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych.

 • W procesie zamówienia (rejestracji) Użytkownik obowiązany jest podać prawdziwe dane. Wymaga się wskazania następujących danych:

  • a) w przypadku konsumenta – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
  • b) w przypadku przedsiębiorcy – imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedzibę, NIP, Regon, KRS (o ile posiada).
 • Jeżeli okaże się, że podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe, JestPaczka.pl ma prawo odmówić możliwości założenia Konta.

 • Po zalogowaniu na Konto, każdy Użytkownik składający Zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Partnerów. W trakcie składania zamówienia Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz regulaminu Partnerów wyraża ich akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy, realizacji Usługi oraz Usługi kurierskiej. Użytkownik będący konsumentem wyraża dodatkowo zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy - potwierdzenia zamówienia (po wykonaniu Usługi, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy). W przeciwnym wypadku, rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi po upływie terminu do złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 • W trakcie składania zamówienia, Użytkownik wskazuje Partnera, z którego usług chce skorzystać, podaje parametry Przesyłki, wybiera rodzaj Usługi Kurierskiej i dogodną dla siebie cenę, potwierdza zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez Partnera, dostępnym na jego stronie internetowej, i zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem Partnera, a następnie, za pomocą przycisku "Zamawiam i płacę" potwierdza zlecenie i dokonuje opłatę.

 • Przed zamówieniem Usługi, Użytkownik otrzymuje informacje o potencjalnych Kosztach dodatkowych, którymi może zostać obciążony. Użytkownik obowiązuje się zwrócić JestPaczka.pl Koszty dodatkowe. JestPaczka.pl w zakładce "Najczęściej zadawane pytania" wskazuje koszty dodatkowe ustalone przez Partnera.

 • Wynagrodzenie za wykonanie Usługi przez JestPaczka.pl ustalane w oparciu o dane podane w trakcie składania Zamówienia.

 • Zapłata wynagrodzenia następuje w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany podczas składania Zamówienia.

 • Podczas składania Zamówienia, Użytkownik może zaznaczyć, iż chce otrzymać fakturę VAT i wyraża zgodę na jej otrzymanie w wersji elektronicznej. W takim przypadku faktura zostaje wygenerowana w wersji elektronicznej i dostępna jest w Panelu Użytkownika w zakładce: Płatności lub przesłana na adres mailowy wskazany w trakcie procesu zamówienia.

 • Użytkownik może ubiegać się o zwrot dokonanej zapłaty w przypadku gdy rzeczywisty koszt Przesyłki jest niższy niż ustalony w procesie zamówienia (np. w sytuacji gdy Użytkownik wyśle Przesyłkę o mniejszych parametrach niż zamierzał). W takim przypadku, zwrot różnicy zostaje dokonany w formie przelewu bankowego lub w innej wskazanej przez Użytkownika formie. Warunkiem dokonania zwrotu jest potwierdzenie powyższego przez Przedstawiciela Partnera, w szczególności poprzez wykazanie innych parametrów niż zadeklarowanych.

§3 Przesyłki

 • Użytkownik składając Zamówienie obowiązany jest podać parametry Przesyłki z należytą starannością oraz wydrukować list spedycyjny w trzech egzemplarzach. W przypadku przesyłki, na którą składa się większa ilość Paczek, list spedycyjny należy wydrukować dla każdej z Paczki. Na podstawie danych wskazanych na liście przewozowym, Partner odbiera i doręcza Przesyłkę do adresata. List spedycyjny dołączany jest do Przesyłki. List spedycyjny powinien zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika (Nadawcy) – imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziba, numer Regon i NIP, oznaczenie Odbiorcy – imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziba, numer Regon i NIP, oznaczenie przeznaczonych do przewozu rzeczy (rodzaj, ilość, waga itp.), miejsce odbioru przesyłki od Nadawcy, miejsce dostarczenia przesyłki, udzielenie dodatkowych zleceń (skorzystanie z Usług dodatkowych) oraz inne, wymagane przez Partnera.

 • Paczka, składająca się na Przesyłkę, winna być opakowana w sposób zwyczajowo przyjęty, w zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, a ponadto oznaczona ("góra", "dół", "ostrożnie" lub "ostrożnie szkło", "nie przewracać").Szczegółowe instrukcje dotyczące pakowania Paczki znajdują się na stronie Partnera.

 • Użytkownik wybierający Partnera DPD winien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez tego Partnera, w szczególności zaś z następującymi definicjami:

  • Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym, zwartym i zabezpieczonym opakowaniu, stanowiące jeden element Przesyłki; maksymalne parametry Paczki: waga rzeczywista – 31,5 kg, długość 175cm, suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 300cm, przy czym wysokość stanowi najdłuższy bok Paczki; (w odniesieniu do serwisu międzynarodowego DPD EXPRESS maksymalne parametry Paczki wynoszą: waga rzeczywista – 30 kg, długość 150 cm, suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 300cm)
  • Paleta – rzecz lub rzeczy o masie rzeczywistej przekraczającej (łącznie) 50kg, bądź rzecz lub rzeczy umieszczone na sztywnej konstrukcji, służącej do transportu, składające się na Przesyłkę; maksymalne parametry Palety wraz z konstrukcją, na której jest umieszczony ładunek: waga rzeczywista 700 kg, waga gabarytowa 272 kg, wymiary podstawy Palety – 120 cm x 80 cm, wysokość Palety ≤ 170cm
  • Paczka standardowa – Paczka nieprzekraczająca wymiarów i parametrów wskazanych powyżej, o kształcie regularnego prostopadłościanu lub sześcianu
  • Paleta standardowa – Paleta nieprzekraczająca wymiarów i parametrów wskazanych powyżej, o kształcie regularnego prostopadłościanu, w którym żaden element nie wystaje poza obrys Palety;
 • Użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę na sposób opakowania i zabezpieczenia Przesyłki wskazany przez wybranego Partnera w jego regulaminie świadczenia usług, na terminy dostawy Przesyłki, na postępowanie w przypadku przesyłek szczególnie wartościowych, a także na procedurę zgłoszenia Przedstawicielowi Partnera uszkodzenia lub ubytku Przesyłki.

 • Regulamin Partnera może przewidywać, że:

  • - Partner ma prawo sprawdzić zawartość Przesyłki,
  • - Użytkownik obowiązany jest do zadeklarowania wartości Przesyłki w przypadku Przesyłek większej wartości,
  • - Partner może odmówić przyjęcia Przesyłki lub odstąpić od realizacji Usługi Kurierskiej, w szczególności w przypadku gdy zawiera ona przedmioty niebezpieczne, materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące, przedmioty, których przemieszczanie jest zabronione, organy ludzkie, płyny ustrojowe, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych, żywe rośliny i zwierzęta, a także gdy przewóz Przesyłki jest zakazany przez obowiązujące przepisy prawa.

§4 Reklamacje

 • Użytkownik może zgłosić reklamację związaną z zamówioną Usługą za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.jestpaczka.pl, mailem na adres info@jestpaczka.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby właściciela serwisu internetowego JestPaczka.pl. Użytkownik powinien wskazać wszelkie niezbędne dane umożliwiające jego identyfikację oraz zamówionej przez niego Usługi.

 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

 • Reklamacje związane z Usługą Kurierską należy składać bezpośrednio Partnerowi. W przypadku zgłoszenia reklamacji związanej z Usługą Kurierską do JestPaczka.pl, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności zgłoszenia reklamacji Partnerowi. Użytkownik winien zgłosić Partnerowi reklamację w terminie wskazanym w regulaminie świadczenia usług Partnera. Instrukcja zgłaszania reklamacji do Partnera znajduje się w panelu Użytkownika.

 • JestPaczka.pl ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi. JestPaczka.pl nie ponosi za odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Kurierskiej, którą wykonuje Partner, za niezgodne z Regulaminem lub regulaminem świadczenia usług przez Partnerów działania Użytkownika lub adresata.

 • Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania wszelkich należności wobec JestPaczka.pl.

§5 Odstąpienie

 • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przedstawione są w Załączniku numer 1 do Regulaminu.

 • Użytkownikowi niebędącemu konsumentem prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na realizację Usługi przed upływem terminu do odstąpienia, a Usługa została już zrealizowana.

 • JestPaczka.pl informuje Użytkownika będącego konsumentem, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

§6 Dane osobowe

 • Składając zamówienie, Użytkownik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez JestPaczka.pl oraz wybranego Partnera. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwia zawarcie umowy i realizację Zamówienia.

 • Dane osobowe podawane są przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także ich zbieranie, utrwalanie, jak i przechowywanie.

 • Dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży produktów.

 • Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych i promocyjnych. W tym celu wysyła do JestPaczka.pl e-maila z informacją o rezygnacji oraz prośbą o wypisanie z listy mailingowej.

 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych i możliwości ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 • Administratorem danych osobowych jest Polonia Online Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.

§7 Postanowienia końcowe

 • JestPaczka.pl powiadomi Użytkownika o planowanych zmianach Regulaminu oraz datą ich wejścia w życie, wysyłając e-mail. Użytkownik, który nie zgadza się z planowanymi zmianami Regulaminu, może rozwiązać umowę z JestPaczka.pl. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie. Rozwiązanie umowy polega na usunięciu Konta w serwisie internetowym JestPaczka.pl.

 • Regulaminy świadczenia usług przez Partnerów dostępne są na stronie Partnerów pod adresem www. jestpaczka.pl/najczestsze-pytania

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem a JestPaczka.pl rozstrzygają sądy polskie. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem rozstrzyganie sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. JestPaczka.pl informuje także, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JestPaczka.pl a Użytkownikiem, niebędącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JestPaczka.pl.

 • Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta

 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej serwisu internetowego JestPaczka.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jestpaczka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ……. 2015 r. i obowiązuje dla Zamówień zawartych po tej dacie.

Załącznik 1

Informacje dla konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
Pouczenie dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę – Polonia Online z/s w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Schodowa, e-mail: biuro@jestpaczka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli JestPaczka.pl w pełni wykonała usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez JestPaczka.pl utraci prawo odstąpienia od umowy.

Załącznik 2

§ Polityka Prywatności

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony jestpaczka.pl Polonia Online Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała ul. Karpacka 24 / B16, NIP 5472155741, REGON: 36250220900000, Kapitał zakładowy: 100 000 PLN.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem źródła polityki cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.